ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Arhivă

2016

CALENDAR CONCURS DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2016

PROGRAM DE STUDII FARMACIE

 

Candidați cetățeni români și din statele membre UE, SEE şi CE

12–23 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor cetățeni români și cetățeni străini declarați eligibili după elibererarea atestatului de recunoaștere/scrisorii de acceptare de către MENCS

25 iulie 2016 – test de verificare a cunoştinţelor de limba română pentru candidații cetățeni străini din statele terțe UE, SEE şi CE

26 iulie 2016 – proba de concurs pentru candidații cetățeni români și din statele membre UE, SEE şi CE

27 iulie 2016 – afişarea listelor de verificare

27 iulie 2016 – depunerea contestaţiilor

28 iulie – rezolvarea contestaţiilor

29 iulie 2016 – afişarea listelor cu rezultatele iniţiale ale concursului de admitere

29 iulie–01 august 2016 - înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform rezultatului iniţial al concursului de admitere

02 august 2016 – afişarea listelor intermediare în cazul în care rămân locuri neocupate şi înmatricularea candidaţilor aflaţi pe listele de aşteptare

02–03 august 2016 – înmatricularea candidaţilor admişi în urma redistribuirii

03 august 2016 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere

 

CALENDAR CONCURS DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SESIUNEA IULIE 2016

PROGRAM DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

 

12–25 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor

26 iulie 2016 – evaluarea scrisorii de intenţie

27 iulie 2016 – afişarea listelor de verificare

27 iulie 2016 – depunerea contestaţiilor

28 iulie – rezolvarea contestaţiilor

29 iulie 2016 – afişarea listelor cu rezultatele iniţiale ale concursului de admitere

29 iulie–01 august 2016 - înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform rezultatului iniţial al concursului de admitere

02 august 2016 – afişarea listelor intermediare în cazul în care rămân locuri neocupate

02–03 august 2016 – înmatricularea candidaţilor admişi în urma redistribuirii

03 august 2016 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere

 

ORAR ȊNSCRIERI

Luni – Vineri: 9–1700

Sâmbătă – Duminică: 9–1200

 

CALENDAR CONCURS DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

PROGRAM DE STUDII FARMACIE

 

Candidați cetățeni români și din statele membre UE, SEE şi CE

05–12 septembrie 2016 – înscrierea candidaţilor cetățeni româniși cetățeni străinideclarați eligibili după elibererarea atestatului de recunoaștere de către MENCS

14 septembrie 2016 – proba de concurs pentru candidații cetățeni români și din statele membre UE, SEE şi CE

14 septembrie 2016 – afişarea listelor de verificare

15 septembrie 2016 – depunerea contestaţiilor

16 septembrie – rezolvarea contestaţiilor

16 septembrie 2016 – afişarea listelor cu rezultatele iniţiale ale concursului de admitere

16–17 septembrie 2016 - înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform rezultatului iniţial al concursului de admitere

18 septembrie 2016 – afişarea listelor intermediare în cazul în care rămân locuri neocupate şi înmatricularea candidaţilor aflaţi pe listele de aşteptare

18–19 septembrie 2016 – înmatricularea candidaţilor admişi în urma redistribuirii

19 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere

19–20 septembrie - înmatricularea candidaţilor

 

Candidați cetățeni străini din statele terţe UE, SEE și CE

19 – 23 septembrie 2016 – înscrierea candidaților cetățeni străini declarați eligibili după elibererarea scrisorii de acceptare de către MENCS

26 septembrie 2016 – test de verificare a cunoştinţelor de limba română

27 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor

28-30 septembrie 2016 – înmatricularea candidaților admiși

 

CALENDAR CONCURS DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

PROGRAM DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

 

05–12 septembrie 2016 – înscrierea candidaţilor

14 septembrie 2016 – evaluarea scrisorii de intenţie

14 septembrie 2016 – afişarea listelor de verificare

15 septembrie 2016 – depunerea contestaţiilor

16 septembrie – rezolvarea contestaţiilor

16 septembrie 2016 – afişarea listelor cu rezultatele iniţiale ale concursului de admitere

16–17 septembrie 2016 - înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi conform rezultatului iniţial al concursului de admitere

18 septembrie 2016 – afişarea listelor intermediare în cazul în care rămân locuri neocupate şi înmatricularea candidaţilor aflaţi pe listele de aşteptare

18–19 septembrie 2016 – înmatricularea candidaţilor admişi în urma redistribuirii

19 septembrie 2016 – afişarea listelor cu rezultatele finale ale concursului de admitere

19–20 septembrie - înmatricularea candidaţilor

 

ORAR ȊNSCRIERI

Luni – Vineri: 9–1700

Sâmbătă – Duminică: 9–1200

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE (in dosar plic)

 

PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI

1.    cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (Anexa 1 Metodologie);

2.    certificatul de naştere, în copie legalizată;

3.    actul de identitate în copie simplă;

4.    certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

5.    diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2016, diploma ori adeverinţa de bacalaureat, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat sau adeverinta în copie legalizată.

6.    foaia matricolă în original/copie legalizată;

7.    Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

8.    patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

9.    chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

Anumite categorii de candidaţi beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare, după cum urmează:

a) candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 ani - vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în copie legalizată;

b) candidaţii salariaţi/copii ai salariaţilor Universităţii „Ovidius” din Constanţa - vor prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;

c) copiii personalului didactic aflat în activitate - vor prezenta adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este personal didactic în activitate. În cazul învăţământului preuniversitar adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;

d) candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau aflaţi în plasament familial - vor prezenta adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului.

Se acceptă scutirea de taxă de înscriere la Concursul de Admitere 2016 numai pentru un singur program de studii universitare de licenţă, unde candidatul va depune actele de înscriere în original, iar pe legitimaţia de concurs se va specifica „scutit de taxă de înscriere”.

10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii presedintelui comisiei de admitere a facultatii şi a ştampilei comisiei de admitere;

12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente: recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare; copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei respective; declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă; cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;

 

 PENTRU CETĂȚENII DIN STATELE MEMBRE UE, SEE ŞI CE

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (Anexa 1);

2. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;

3. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şiau schimbat numele);

5. diploma de bacalaureat sau echivalenta ori, pentru promoţia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original, vizata cu apostila Haga sau supralegalizata de catre MENCS, Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al Romaniei in tara respectiva si Ministerul Afacerilor Externe din Romania/ in 2 copii si 2 traduceri legalizate in limba romana.

Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;

6. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MENCȘ sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2016 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea) ;

7. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;

8. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

9. Adeverinţă medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;

11. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

12. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

13. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii presedintelui comisiei de admitere a facultatii şi a ştampilei comisiei de admitere.

14. Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3) şi Declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4);

15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;

16. copia chitantei de evaluare a dosarului de 100 EUR,

17. La inmatriculare, candidatii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, in original, vizate spre autentificare de Ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, dupa caz, impreuna cu scrisoarea de acceptare la studii si pasaportul cu viza valabila in scop „studii”.

 

PENTRU CETATENII DIN STATELE TERŢE UE, SEE ȘI CE

1. declaraţie pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3);

2. declaraţie cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4);

3. scrisoare de accept eliberată de MENCȘ;

4. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (Anexa 2A si 2B) în două exemplare;

5. diplomă Bacalaureat sau echivalenta ori, pentru promotia 2016, adeverinţa de bacalaureat, în original, vizata cu apostila Haga sau supralegalizata de catre MENCS, Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al Romaniei in tara respectiva si Ministerul Afacerilor Externe din Romania/ in 2 copii si 2 traduceri legalizate in limba romana.

6. foaia matricolă in original, aferentă studiilor efectuate la liceu (situaţia şcolară) cu apostila Haga sau supralegalizata de catre MENCS, Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al Romaniei in tara respectiva si Ministerul Afacerilor Externe din Romania/ in 2 copii si 2 traduceri legalizate in limba romana.

7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Nationale și Cercetării Științifice cu nivelul acceptat minim B1 sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la programul de studii cu predare în limba română) eliberat de instituţiile agreate de către Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

8. certificat de naştere în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română (pentru certificatele eliberate în alte ţări);

9. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii

10. certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;

11. Adeverinţă medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.

12. patru fotografii color, tip buletin/C.I.;

13. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 100 EUR;

14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

15. La inmatriculare, candidatii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de Ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, dupa caz, impreuna cu scrisoarea de acceptare la studii si pasaportul cu viza valabila in scop „studii”.

(2) Nu se acceptă documente scanate, trimise prin fax, e-mail sau prin poştă.

(3) Lista statelor semnatare ale de la Haga: Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andorra, Antigua şi Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas, Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, Republica Botswana, republica Burundi, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Populară Chineză, Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Costa Rica, Republica Kirghiztan, Republica Croaţia, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Republica Nicaragua, Republica Orientală Uruguay, Republica Paraguay, Republica Uzbekistan, Sultanatul Oman, Noua Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Republica Panama, Republica Peru, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi Grenadine, Statul Independent Samoa, Republica Serenisima San Marino, Republica Democrată Sao Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Ucraina, Republica Ungară, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a Venezuelei;

NOTĂ: Pentru actualizarea listei statelor semnatare ale Convenției, se va accesa site-ul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat:www.hcch.net

(4). Lista statelor semnatare cu care Romanaia a incheiat conventii, tratate sau acorduri privind asistenta juridica in materie civila, care prevad scutirea de orice legalizare: Albania, Austria, Bosnia-Hertzegovina, Bulgaria, Cehia, Croatia, Federatia Rusa, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Franta, Mongolia, Muntenegru, Polonia, P.R. Chineza, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

NOTĂ: Pentru actualizarea listei statelor semnatare ale Convenției, se va accesa site-ul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat:www.hcch.net

 

METODOLOGIA FACULTĂȚII DE FARMACIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2016

ANEXE METODOLOGIE
ANEXA 1 – cerere tip de inscriere
ANEXA 2 A, 2 B – cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii
ANEXA 3 – declarația pe propria răspundere
ANEXA 4 – declarația cu lista documentelor depuse
ANEXA 5 – cerere de inmatriculare
ANEXA 6 – instrucţiuni pentru completarea foilor de raspuns
ANEXA 7 - marcarea răspunsurilor și sistemul de evaluare ponderată
ANEXA 8 – format general al scrisoarii de intentie

Baza Publica de date 2016

ADMITERE_ 2016_ANATOMIE_GRILE

ADMITERE_ 2016_ANATOMIE_RASPUNSURI

ADMITERE_ 2016_ANATOMIE_TABEL SINOPTIC

ADMITERE_ 2016_CHIMIE ORGANICA_GRILE

ADMITERE_ 2016_CHIMIE ORGANICA _RASPUNSURI

ADMITERE_ 2016_CHIMIE ORGANICA_TABEL SINOPTIC

------------------------------------------

Taxele de școlarizare

pentru anul universitar 2016 – 2017

 

Cetățeni români și cetățeni membrii ai statelor UE, SEE și CE

Taxe

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență de Farmacie

Taxa de înscriere

100 lei

100 lei

Taxa de înmatriculare

50 lei

50 lei

Taxa de școlarizare/an de studiu

7.000 lei

3.500 lei

 

Cetățeni străini din state terțe UE pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

Taxe

Specializarea Farmacie

Taxa de evaluare a eligibilității dosarelor

100 euro

Taxa de înscriere la concursul de admitere

100 euro

Taxa pentru testul de limba romana

150 euro

Taxa de școlarizare/an de studiu

5.000  euro

 

 

Admitere 2016

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2016 – 2017

 PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

1.1. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

 

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

 

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2015, este postată pe site-ul Facultăţii de Farmacie.

 

(1)  Ierahizarea candidaţilor la Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)  Departajarea candidaţilor, se face astfel:

a. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);

b. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

1.2.Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),constă din:

a). analiza dosarelor de concurs;

b). test de verificare a cunoştinţelor de limba română finalizat cu admis /respins

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

Numele candidatului:

 

Ţara de origine:

 

Ţara în care a susţinut Bacalaureatul:

 

Nr.

Criteriul de ierarhizare

Punctaj

Evaluare Comisie admitere

1

Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O

30 puncte

 

2

Media notelor de la bacalaureat:

-minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie

Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs

condiţie minimă

elimina-torie

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69%

5 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79%

10 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 %

15 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100%

20 puncte

 

3

Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică

5 puncte pentru fiecare probă

 

PUNCTAJ MAXIM

100 puncte

 

 

(1)   Ierahizarea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)   Departajarea candidaţilor cu medii egale, se face astfel:

a.       Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);

b.      Suma cea mai mare a punctajului obţinutla susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

 

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

Concursul de Admitere la Specializarea Asistenţă de Farmacie durata studiilor – 3 ani – număr ECST 180, constă in evaluarea dosarelor candidaţilor, care sunt însoțite de o scrisoare de intenție.

(1)    Ierarhizarea candidaţilor care la admiterea la studii universitare de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, au obținut calificativul ADMIS la elaborarea Scrisorii de intenție se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;;

(2) Departajarea candidaţilor la admiterese face astfel:

a.  nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;

b. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.

 

2015

Admitere 2015

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2015 – 2016

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE SEPTEMBRIE 2015

 

Domeniul de licenta Specializarea Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat alocate tinerilor din RM care au diplomă de bacalaureat obținută în România Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim de finanțare de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni Cifra de școlarizare pentru studii de licență in regim cu taxa, cursuri de zi (exceptând Medicina în limba engleză - locuri alocate pentru UE, SEE și CE  cu taxă în valută) Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străini extracomunitari
TOTAL din care rrom TOTAL din care cu bursa Total  din care cu bursă bursieri (fără taxă cu sau fără bursă) cu taxa pe cont propriu valutar
Sănătate Farmacie 0 0 0 0 2 0 5 2 2
Sănătate Asistență de farmacie 1 1 0 0 0 0 17 0 0
TOTAL 1 1 0 0 2 0 22 2 2

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

1.1.Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

 

Forma de examinareeste probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplucu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

 

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2015, este postată pe site-ul Facultăţii de Farmacie.

 

(1)               Ierahizarea candidaţilor la Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)               Departajarea candidaţilor, se face astfel:

                      a.       media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);

                      b.   media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

1.2.Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candideazăla admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), constă din:

a). analiza dosarelor de concurs;

b). test de verificare a cunoştinţelor de limba română finalizat cu admis /respins

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

Numele candidatului:

 

Ţara de origine:

 

Ţara în care a susţinut Bacalaureatul:

 

Nr.

Criteriul de ierarhizare

Punctaj

Autoevaluare

Evaluare Comisie admitere

1

Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O

30 puncte

 

 

2

Media notelor de la bacalaureat:

-minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie

Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs

condiţie minimă

eliminatorie

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69%

5 puncte

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79%

10 puncte

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 %

15 puncte

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100%

20 puncte

 

 

3

Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică

5 puncte pentru fiecare probă

 

 

PUNCTAJ MAXIM

100 puncte

 

 

 

 

(1)   Ierahizarea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)   Departajarea candidaţilor cu medii egale, se face astfel:

a.       Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);

b.      Suma cea mai mare a punctajului obţinutla susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

 

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

Concursul de Admitere la Specializarea Asistenţă de Farmacie durata studiilor – 3 ani – număr ECST 180, din constă  susținerea unui interviu pe bază de chestionar în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive și din analiza dosarelor candidaţilor.

(1) Ierarhizarea candidaţilor care la admiterea la studii de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, au obținut calificativul admis la susținerea interviului, se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;

(2) Departajarea candidaţilor la admiterese face astfel:

              a.       nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;

              b.       media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.

 

 

 

Capacitatea de școlarizare pentru anul universitar 2015/2016 este:

 

Specializarea

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim cu taxa, cursuri de zi

 

Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străini extra-comunitari

bursieri (fără taxa cu sau fără bursa

cu taxa pe cont propriu valutar

Farmacie

36

din care 1 rrom

2

108

2

2

Asistență de farmacie

6

din care 2 rrom

-

44

-

-

Total

42

2

152

2

2

----------------------------------------------------------------

Regulament Admitere și bază publică de date

Bază publică de date 2015

Cartea de teste de Chimie Organică pentru admitere în format tipărit poate fi achiziţionată la preţul de 60 lei. Informaţii la Secretariatul Facultăţii şi la Biblioteca Universităţii.

 

METODOLOGIA FACULTĂȚII DE FARMACIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN SESIUNEA IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2015

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXE

 

Cetățeni români și cetățeni membrii ai statelor UE, SEE și CE

 

Taxe

Specializarea Farmacie

Specializarea Asistență de Farmacie

Taxa de înscriere

100 lei

100 lei

Taxa de înmatriculare

50 lei

50 lei

Taxa de școlarizare/an de studiu

7.000 lei

3.500 lei

 

Cetățeni străini din state terțe UE

pe locuri cu taxă (cont propriu valutar)

 

Taxe

Specializarea Farmacie

Taxa de înmatriculare

100 euro

Taxa de înscriere concurs dosar

100 euro

Taxa de procesare a dosarului

150 euro

Taxa de înscriere la concursul de admitere cu probe

350 euro

Taxa procesare dosar pentru obținerea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor efectuate în străinătate (CNRED)

50 euro

Taxa de școlarizare/an de studiu

5.000 euro

 

PREȘEDINTE COMISIA DE ADMITERE FACULTATE

Conf. Univ. Dr. Florentina Nicoleta Roncea

------------------------------------------------------------------

Criterii de admitere

Admitere 2015

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2015 – 2016

 

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

1.1.Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

 

Forma de examinareeste probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplucu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

 

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2015, este postată pe site-ul Facultăţii de Farmacie.

 

(1)               Ierahizarea candidaţilor la Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)               Departajarea candidaţilor, se face astfel:

                      a.       media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);

                      b.   media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

1.2.Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candideazăla admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), constă din:

a). analiza dosarelor de concurs;

b). test de verificare a cunoştinţelor de limba română finalizat cu admis /respins

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

Numele candidatului:

 

Ţara de origine:

 

Ţara în care a susţinut Bacalaureatul:

 

Nr.

Criteriul de ierarhizare

Punctaj

Autoevaluare

Evaluare Comisie admitere

1

Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O

30 puncte

 

 

2

Media notelor de la bacalaureat:

-minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie

Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs

condiţie minimă

eliminatorie

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69%

5 puncte

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79%

10 puncte

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 %

15 puncte

 

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100%

20 puncte

 

 

3

Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică

5 puncte pentru fiecare probă

 

 

PUNCTAJ MAXIM

100 puncte

 

 

 

 

(1)   Ierahizarea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.

(2)   Departajarea candidaţilor cu medii egale, se face astfel:

a.       Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);

b.      Suma cea mai mare a punctajului obţinutla susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

 

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

Concursul de Admitere la Specializarea Asistenţă de Farmacie durata studiilor – 3 ani – număr ECST 180, din constă  susținerea unui interviu pe bază de chestionar în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive și din analiza dosarelor candidaţilor.

(1) Ierarhizarea candidaţilor care la admiterea la studii de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, au obținut calificativul admis la susținerea interviului, se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;

(2) Departajarea candidaţilor la admiterese face astfel:

              a.       nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;

  1.               b.       media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.

 

Capacitatea de școlarizare pentru anul universitar 2015/2016 este:

 

Specializarea

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim de finanțare de la bugetul de stat alocate românilor de pretutindeni

Cifra de școlarizare pentru studii de licență în regim cu taxa, cursuri de zi

 

Cifra de școlarizare pentru studii de licență alocate cetățenilor străini extra-comunitari

bursieri (fără taxa cu sau fără bursa

cu taxa pe cont propriu valutar

Farmacie

36

din care 1 rrom

2

108

2

2

Asistență de farmacie

5

din care 1 rrom

-

45

-

-

Total

41

2

153

2

2

---------------------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

-----------------Sesiunea SEPTEMBRIE 2015-------------------------

CALENDARUL 

SESIUNII DE ADMITERE –  SEPTEMBRIE 2015

 

CETĂȚENI ROMÂNI ȘI MEMBRI AI STATELOR UE,SEE ȘI CEE:

 

·       01 -  08 Septembrie 2015înscrieri pentru specializarea Farmacie,

·       01 - 10 Septembrie 2015înscrieri pentru specializarea Asistență de Farmacie,

·       11 Septembrie 2015- susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie,

·       11 Septembrie 2015- susținere interviu pe bază de chestionar pentru specializarea Asistență de Farmacie.

 

 

LOCAȚII DE ÎNSCRIERE

·       Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp B (Capăt linie autobuzul 100) -Sala P 21

 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

 

·       Luni - Vineri – 9.00-17.00

·       Sâmbăta și Duminică - 9.00-12.00

 

-----------Sesiunea IULIE 2015----------------

SESIUNEA DE ADMITERE

 

CETĂȚENI ROMÂNI ȘI MEMBRI AI STATELOR UE,SEE ȘI CEE:

 

·       13 – 20 iulie 2015 înscrieri pentru specializarea Farmacie,

·       13 – 24 iulie 2015 înscrieri pentru specializarea Asistență de farmacie,

·       23 iulie 2015 - susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie,

·       25 iulie 2015 - susținere interviu pe bază de chestionar pentru specializarea Asistență de Farmacie.

 

LOCAȚII DE ÎNSCRIERE

 

·       Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp B (Capăt linie autobuzul 100) -Sala P 37

 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

 

·       Luni - Vineri – 9.00-17.00

·       Sâmbăta și Duminică - 9.00-12.00

 

 

CETĂȚENI DIN  STATE TERȚE UE, PE LOCURI CU TAXĂ (CONT PROPRIU VALUTAR):

 

·       1 mai – 5 iulie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini;

·       15 iulie – 24 iulie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS;

·       27 – 28 iulie 2015: desfășurarea probelor de concurs;

·       29 – 31 iulie 2015: perioadă de înmatriculare

 

PREȘEDINTE COMISIA DE ADMITERE FACULTATE

Conf. Univ. Dr. Florentina Nicoleta Roncea

----------------------------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE

 

-------------SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015---------------------------

ANUNȚ ÎNMATRICULARE CPV

Probă de concurs: TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE UE

ANUNT IMPORTANT - Test de verificare a cunoştinţelor de limba româna pentru candidații cetăteni străini din statele terţe UE

LISTA NOMINALA CU CANDIDATI STRAINI DIN STATE TERTE ALE UNIUNII EUROPENE CARE VOR SUSȚINE TESTUL DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ

ANUNȚ - SUSTINEREA INTERVIULUI PE BAZA DE CHESTIONAR - ASISTENȚĂ DE FARMACIE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE, SEPTEMBRIE 2015
SPECIALIZAREA FARMACIE
Proba de concurs se desfășoară VINERI, 11.09.2015, în Amfiteatrul A2, Campus, Corp B, ora 9.00
Accesul în săli se face în intervalul orar 8.00.- 8.45.
Candidații vor avea asupra lor în dimineața examenului  NUMAI actele necesare accesului în sala de concurs: cartea de identitate si legitimația de concurs.

-------------SESIUNEA IULIE 2015---------------------

 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA SPECIALIZAREA FARMACIE
 
PERIOADA DE ÎNMATRICULĂRI SE PRELUNGEȘTE ȘI:
 
LUNI, 27.07.2015, ORELE 9.00-15.00
 
CANDIDAȚII RESPINȘI SUNT RUGAȚI SĂ URMĂREASCĂ PERIODIC LISTELE CARE SE VOR REACTUALIZA ÎN URMA ÎNMATRICULĂRILOR

 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE, IULIE 2015
FACULTATEA DE FARMACIE
Proba de concurs se desfășoară JOI, 23.07.2015, în Campus, Corp B, ora 9.00
Accesul în săli se face în intervalul orar 8.00.- 8.45.
Probele vor avea loc în sălile: Amfiteatrul A1, Amfiteatrul A2, Amfiteatrul A3, Sala E113 , Sala E216, E 218
Candidații vor avea asupra lor în dimineața examenului  NUMAI actele necesare accesului în sala de concurs: cartea de identitate si legitimația de concurs.

REPARTIȚIE SĂLI - SPECIALIZAREA FARMACIE - 23.07.2015

ANUNȚ - SUSȚINERE INTERVIU PE BAZĂ DE CHESTIONAR - ASISTENȚĂ DE FARMACIE

ANUNȚ-CONCURS ADMITERE

SIMULARE ADMITERE 2015 - FACULTĂȚILE DE MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ ȘI FARMACIE

-----------------------------------------------------

ACTE NECESARE

ACTE NECESARE

ADMITERE IULIE 2015

(într-un dosar plic)

 

a)      Pentru cetățenii români:

 

1.    cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2     certificatul de naștere, în copie legalizată;

3.    actul de identitate în copie simplă;

4.    certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidații căsătoriți (care și­au schimbat numele);

5.   diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2015, adeverința  de bacalaureat, în original. Candidații  care se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată;

6.    foaia matricolă în original/copie  legalizată;

7.   Adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medical școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul  sau  programul  de studiu la care candidează.  Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.

8.   patru fotografii color - după caz, tip buletin/carte de identitate;

9.  chitanță de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverintă sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;

10.  dacă e cazul, adeverintă din care să rezulte calitatea de student  (cu sau fără taxă) la o institutie  de învatamant  superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la  concursul de admitere  și diploma de bacalaureat  sau  diploma echivalentă cu  aceasta, în copie  legalizată  (originalul rămânând la prima facultate);

11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimația de concurs se va face la secretariatul facultății unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii șefului comisiei de admitere facultate și a ștampilei acesteia;

12. pentru candidații  de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lîngă actele  mai sus menționate, următoarele documente:

• recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea  de membru al respectivei organizații  nu este luată în considerare;

• copie legalizată a hotărârii  judecătorești care atestă constituirea  legală a  organizației respective;

• declarație  pe proprie  răspundere  că respectivul  candidat  face  parte  din etnia rromă;

• cerere  de  intenție  cu  precizarea  facultății și a domeniului  pentru  care respectivul  candidat  dorește  sa candideze, vizată de Secretarul Șef al Universitătii;

 

b)     Pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE:

 

1.   cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2    certificatul de naștere, în copie legalizată și traducere legalizată;

3.   copie a actului de identitate sau a  pașaportului  (paginile  1- 4)  valabil  la momentul înscrierii;

4.   certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidații căsătoriți (care și­au schimbat numele);

5.   diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverința  de bacalaureat, în original. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată și traducere legalizată;

6.   atestatul de recunoștere a studiilor eliberat de MECS sau adeverința de recunoaștere,  pentru candidații care au absolvit în anul 2015 și care la momentul  înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverința este eliberată de către  CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situatia în care candidatul depășește termenul limită adeverință își pierde valabilitatea) ;

7.   foaia matricolă în original/copie legalizata și traducere legalizată;

8.   certificat de competență lingvistică  pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației și Cercetării  științifice, la admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

9.    Adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.  Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.

10.  patru fotografii color- după caz, tip buletin/carte de identitate;

11. chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere;

12.  dacă e cazul, adeverință  din care să rezulte calitatea de student  (cu  sau fără taxă) la o instituție  de învatamânt superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere  și diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul  rămânând la prima facultate);

13. copie certificată conform cu originalul de pe legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimația de concurs se va face la secretariatul facultății unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii șefului comisiei de admitere facultate și a ștampilei acesteia

14. Declarația  pe proprie răspundere  pentru  veridicitatea actelor si (Anexa 2) Declarația cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 3);

15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal;

 

c) Pentru cetatenii din statele terte UE, SEE  și CE:

 

1.   declarație pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor;

2.   declarație cu lista documentelor depuse la dosar;

3.   scrisoare de accept eliberată de MECS;

4.   Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare  la studii (Anexa 1) în două exemplare;

5.   diploma Bacalaureat sau echivalent în original vizată spre autentificare  de Ambasada  României  din țara emitentă  sau apostilată  Haga, împreună cu două copii legalizate și două traduceri legalizate în limba română;

6.   foaia matricolă aferenta studiilor efectuate la liceu (situația școlară) în original

     vizată spre autentificare de Ambasada României din țara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu doua copii legalizate și două traduceri legalizate în limba română;

7.   certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educatiei și Cercetării Științifice cu nivelul acceptat minim B1 sau diploma de absolvire a anului  pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către Universitatea “Ovidius” din Constanța;

8.   certificat  de naștere în două copii legalizate și două traduceri legalizate în limba română (pentru certificatele eliberate în alte țări);

9.   copie  a actului de  identitate sau a  pașaportului  (paginile 1-4)  valabil la momentul înscrierii

10. certificat de căsătorie, pentru candidații căsătoriti (care și-au schimbat numele) în două copii legalizate și două traduceri legalizate în limba română;

11 Adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează.  Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.

12. patru fotografii color- după caz, tip buletin/C.I.;

13. copia chitanței de evaluare a dosarului de 150 EUR;

14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații care nu depun dosarele personal;

(2) Nu se acceptă documente scanate, trimise prin fax, e-mail sau prin poştă.

(3) Următoarele ţări necesită Apostila de la Haga pe Diplomele de liceu: Africa de Sud,

Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belize, Belarus, Belgia, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capul Verde, Cehia, Cipru, R. P. China, Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Croatia, Danemarca, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana, Ecuador, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, Islanda, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesotho, Liberia, Lichtenstein, Luxemburg, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Insulele Marshal, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Peru, Polonia, Portugalia, Federatia Rusa, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe, Seychelles, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U. A., Ucraina, Ungaria, Vanuatu, Venezuela.

2014

OFERTA EDUCATIONALA

Oferta educaţională pentru anul universitar 2014-2015

Cifre de scolarizare 2014

--------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

CRITERII DE ADMITERE - IULIE 2014

 

FORMĂ DE CONCURS/ IERARHIZARE/ DEPARTAJARE CANDIDAȚI

SPECIALIZAREA FARMACIE

(reglementată sectorial în cadrul U. E.) - durata studiilor – 5 ani, număr ecst - 300

Forma de examinare teste grilă cu 100 întrebări:

- 50 întrebări Biologie (clasa a Xl-a)

- 50 intrebări Chimie organică (clasele a X-a şi a Xl-a)

Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de licenţă, specializarea Farmacie, se face ţinând cont de media la concursul de admitere.

Punctajul aferent tezei grilă se transformă în notă finală astfel:

 

 Nota = Punctajul obținut  x 0,09 + 1p oficiu

 

media finală este determinată de calculator cu două zecimale fără rotunjire.

 

Departajarea candidaților în cazul unor medii egale la concursul de admitere:

Pentru candidații români și candidații cetațeni străini din statele membre UE, SSE, CE:

1. media obținută la examenul de bacalaureat;

2.media obținută la examenul de bacalaureat la lb. română. 

Pentru cetatenii din statele terțe UE:

Concursul de admitere pentru locurile cu studiu pe cont propriu valutar va consta din:

 1. analiza dosarelor de concurs

 2. test de verificare a cunostintelor de limba română finalizat cu admis/respins

Selectie și departajare:

 -. bacalaureat international (IB)  promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O- 30 puncte;

-  media notelor de la bacalaureat: minimum 60% din nota maximă, condiție  minimă eliminatorie, candidatul nu se poate înscrie sub această limită.

-media de la bacalaureat cuprinsă intre 60 si 69% (5 puncte),

-media de la bacalaureat cuprinsă  între 70-79% (10 puncte),

-media de la bacalaureat cuprinsă intre 80-89% (15 puncte),

-media de la bacalaureat cuprinsă între 90 si 100% ( 20 puncte);

 - sustinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/Chimie/Fizică/Matematică -5 puncte pentru fiecare proba.

Punctaj maxim cumulat 100 puncte.

 

SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ DE FARMACIE

(reglementată general în cadrul U.E.) - durata studiilor – 3 ani, număr ecst 180

Concursul de admitere constă din analiza dosarelor candidaţilor.

Ierarhizarea candidaţilor la admiterea la studii de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, se face ţinând cont de media la examenul de bacalaureat 100%;

Departajarea candidaților în cazul unor medii egale la concursul de admitere:

- nota obţinută la examenul de Bacalaureat la una din disciplinele: chimie, biologie, matematică, în ordinea prezentată;

- media obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

 

----------------------------------------------

Regulament Admitere și bază publică de date

 

FORMA DE EXAMINARE SI EVALUAREA TESTELOR GRILA

TESTE GRILA-PROBA BIOLOGIE--ANATOMIA OMULUI---Admitere 2014

TESTE GRILA-PROBA CHIMIE ORGANICA-Admitere 2014

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2014

----------------------------------

 

REZULTATE ADMITERE

REZULTATE FINALE - ADMITERE 2014 - SESIUNEA SEPTEMBRIE

REZULTATE PROVIZORII - ADMITERE 2014 - SESIUNEA SEPTEMBRIE

ANUNT CANDIDATI RESPINSI

ANUNT INMATRICULARI SEPTEMBRIE

REZULTATE : Specializarea FARMACIE

                          Specializarea ASISTENTA DE FARMACIE

 

REZULTATE FINALE - ADMITERE 2014 - SESIUNEA IULIE 

Anunt inmatriculari 30 iulie

Rezultate - Specializarea: Asistenta de farmacie

Rezultate - Specializarea: Farmacie

-------------------------------------------------

TAXE

TAXE CETATENI ROMANI SI DIN STATELE MEMBRE UE SEE CE

TAXE CETATENI STRAINI DIN STATE TERTE UE

-------------------------------------------------

ACTE NECESARE

ADMITERE IULIE 2014

(INTR-UN DOSAR PLIC)

              a) Pentru cetăţenii români:

            1. Cerere  tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. Certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. Certificatul de căsătorie,  în copie legalizată, pentru candidații  căsătoriți care si-au schimbat numele;

4. Diploma de bacalaureat sau,  pentru promoția 2014,  adeverința de bacalaureat, în original (eliberată de unitatea de învațămant unde  a absolvit, conform  O.M.E.N., Anexa 3.838/11.07.2014.). Candidații care se înscriu și la alte  domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat sau adeverința, în copie legalizată;

5. Foaia matricolă în original /copie legalizată

6. Adeverinţă  medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau după caz, de medicii de familie de care aparţin, (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa va fi însoţită de rezultatele investigatiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sangelui (VDRL).

7. Patru fotografii color, tip buletin/ carte  de identitate;

8.     Copie xerox act de identitate;

9.     Chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documente  din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere.

10. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate,

următoarele documente:

  •  recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a

rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie;

calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;

  •  copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a

organizaţiei respective;

  •  declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia

rromă;

  •  cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul

candidat doreşte să candideze, vizată de Secretarul Şef al Universităţii;

si unde este cazul:

- Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (fără taxă / cu taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată.

-.Copie autentificată după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la prima specializare la care candidatul a predat originalul; autentificarea copiei după legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea.

 

b) Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;

2. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;

H.S. nr. 242/27.03.2014

3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au

schimbat numele);

4. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2014, adeverinţa de bacalaureat, în original.

Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de

bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;

5. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN;

6. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;

7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile

abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la admiterea la studii universitare de licenţă cu

predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

8. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. în traducere legalizată, eliberată de cabinetele

medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care să rezulte

că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa

respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia

pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidaţii cetăţeni străini au obligaţia să

prezinte adeverinţă medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;

9. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din

care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

11. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o

instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul

de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie

legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

12. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea

la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea

copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc

înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei

acesteia;

13. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul

înscrierii;

14. Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 2) şi Declaraţia cu

lista documentelor depuse la dosar (Anexa 3);

15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii

cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;

 

c) Pentru cetăţenii din statele terţe UE:

1. declaraţie pe propria răspundere pentru veridicitatea actelor;

2. declaraţie cu lista documentelor depuse la dosar;

3. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MEN;

4. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (Anexa 1) în două exemplare;

5. diplomă Liceu/Bacalaureat în original vizată spre autentificare de Ambasada

României din ţara emitentă sau apostilată Haga, împreună cu două copii legalizate şi

două traduceri legalizate în limba română;

6. foaia matricolă aferentă studiilor efectuate la liceu (situaţia şcolară) în original vizată

spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilată Haga,

împreună cu două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;

7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile

abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale cu nivelul acceptat minim B1 sau diplomă de

absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în

H.S. nr. 242/27.03.2014 limba română) eliberat de instituţiile agreate de către Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

8. certificat de naştere în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română

(pentru certificatele eliberate în alte ţări);

9. certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) în două

copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;

10. copie după paginile 1-4 din paşaport;

11. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (şi în traducere legalizată în limba română), eliberată

de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din

care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează).

Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la

radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidaţii cetăţeni străini au

obligaţia să prezinte adeverinţă medicală cu termen de valabilitate de minim 6 luni;

12. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/C.I.;

13. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 150 EUR;

14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru

candidaţii care nu depun dosarele personal;

(2) Nu se acceptă documente scanate, trimise prin fax, e-mail sau prin poştă.

(3) Următoarele ţări necesită Apostila de la Haga pe Diplomele de liceu: Africa de Sud, Albania,

Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas,

Barbados, Belize, Belarus, Belgia, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capul

Verde, Cehia, Cipru, R. P. China, Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Croatia,

Danemarca, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana, Ecuador, Estonia, Elvetia, El

Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, Islanda,

India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesotho, Liberia,

Lichtenstein, Luxemburg, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie si Irlanda de

Nord, Insulele Marshal, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru,

Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Peru, Polonia, Portugalia,

Federatia Rusa, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino,

Sao Tome & Principe, Seychelles, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland,

Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U. A., Ucraina, Ungaria, Vanuatu, Venezuela.

-----------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE

ADMITERE 2014 - SEPTEMBRIE

LISTA NOMINALA CU CANDIDATI STRAINI DIN STATE TERTE ALE UNIUNII EUROPENE CARE AU PRIMIT SCRISOAREA DE ACCEPT LA STUDII

Probă de concurs: TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE UE

ANUNT IMPORTANT - Test de verificare a cunoştinţelor de limba româna pentru candidații cetăteni străini din statele terţe UE 

ANUNT CANDIDATI RESPINSI

ANUNT INMATRICULARI SEPTEMBRIE

ANUNȚ IMPORTANT - CONCURS DE ADMITERE - Data: 12 septembrie 2014

REPARTIŢIE SALĂ - SALA E113

ANUNT INSCRIERI

LOCURI RAMASE LIBERE

 

ADMITERE 2014 - IULIE

ANUNT IMPORTANT INMATRICULARI 30 iulie 2014

ANUNT IMPORTANT INMATRICULARI 29 iulie 2014

ANUNT IMPORTANT INMATRICULARI

Înmatriculari
Contestatii

ANUNT: Contestatiile pentru probele scrise la Facultatea de Farmacie, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei se vor depune in data de 26.07.2014, in intervalul orar 9-14.00, la Registratura Universitatii Ovidius din Constanta, B-dul Mamaia nr.124.

REPARTITIE SALI - SPECIALIZAREA FARMACIE - PROBA 25.07.2014

ANUNȚ - CONCURS ADMITERE

ANUNȚ IMPORTANT - PROGRAM DE ÎNSCRIERI

---------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

SEPTEMBRIE - 2014

CALENDARUL ADMITERII

Cetățeni români și membri ai statelor UE,SEE și CEE:

·        01 – 10 septembrie 2014 - înscrieri pentru specializarea Farmacie

·        01 – 14 septembrie 2014 - înscrieri pentru specializarea Asistență de Farmacie

·        12 septembrie 2014 susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie

·        13.09.2014- afișarea rezultatelor specializarea Farmacie

·        14.09.2014-rezolvarea contestațiilor

·        15.09.2014-afișarea rezultatelor specializarea Asistență de Farmacie

·        15- 19.09.2014 -  înmatricularea candidaților declarați admiși

 

Cetățeni din  state terțe UE, pe locuri cu taxă (cont propriu valutar):

·        01 – 10 septembrie 2014 – depunerea dosarelor pentru specializarea Farmacie

·        24 septembrie 2014 – afișarea listei cu candidații care au primit scrisoarea de accept la studii; scrisoarea de accept/atestat de recunoaștere reprezintă condiție de participare la admitere

·        25 – 29 septembrie 2014 – susținerea probei de concurs pentru specializarea Farmacie

 

Comisia Tehnică de Admitere

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENȚA ȘI MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

FACULTATEA DE FARMACIE

Studii de licență :

Specializarea Farmacie

-12.09.2014 - susținerea probei de concurs, ora 900, (Campus Corp B - Amfiteatru A1)

- 13.09.2014 - afișarea rezultatelor

- 14.09.2014 - rezolvarea contestațiilor

- 15- 19.09.2014 - înmatricularea candidaților declarați admiși

 

 

 

CALENDAR 2014

LOCATII CENTRE DE INSCRIERE 2014

 

----------------------------------------

Rezultate admitere 

Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2014

Înmatriculari

Rezultatele concursului de admitere la specializarea Farmacie
Lista candidaților admiși fara taxă la specializarea Farmacie
Lista candidaților admiși cu taxa la specializarea Farmacie
Lista candidaților respinși la specializarea Farmacie


Rezultatele concursului de admitere la spceializarea Asistenta de Farmacie
Lista candidaților admiși fără taxa la specizarea Asistență de Farmacie
Listă candidaților admiși cu taxă la specializarea Asistenta de Farmacie
Lista candidaților respinși la specializarea Asistenta de Farmacie

Contestatii

Rezultate finale - sesiunea iulie 2013

Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2013

SPECIALIZAREA FARMACIE - Acuatlizat 01.08.2013

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ DE FARMACIE - Acuatlizat 01.08.2013

 

Regulamente

METODOLOGIA PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2013-2014