Criterii de admitere

ADMITERE 2019

CRITERII DE ADMITERE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020

 

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

 

1.1.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).z

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2019, va fi postată pe pagina web a Facultăţii de Farmacie cu 6 luni înainte de data concursului de admitere.

 1. Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.
 2. Departajarea candidaţilor se face astfel:
  1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
  2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

 

1.2.Concursul de Admitere la Programul de studii Farmacie - durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV),constă înanaliza dosarelor de concurs;

 

 

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

Numele candidatului:

 

Ţara de origine:

 

Ţara în care a susţinut Bacalaureatul:

 

Nr.

Criteriul de ierarhizare

Punctaj

Evaluare Comisie admitere

1

Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O

30 puncte

 

2

Media notelor de la bacalaureat:

-minimum 60% din nota maximă a sistemului de notare din ţara de origine – condiţie minimă eliminatorie

Sub această limită, candidatul nu se poate înscrie la concurs

condiţie minimă

elimina-torie

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69%

5 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79%

10 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 %

15 puncte

 

- media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100%

20 puncte

 

3

Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/ Chimie/ Fizică/ Matematică

5 puncte pentru fiecare probă

 

PUNCTAJ MAXIM

100 puncte

 

 

 

 1. Ierarhizareacandidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.
 2. Departajareacandidaţilor cu medii egale, se face astfel:
  1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);
  2. Suma cea mai mare a punctajului obţinutla susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

 

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

 

Concursul de Admitere la Programul de studii Asistenţă de farmacie - durata studiilor – 3 ani, număr ECST - 180, constă în evaluarea dosarelor candidaţilor, care sunt însoțite de o scrisoare de intenție.

 1. Ierarhizareacandidaţilor care au obținut calificativul ADMIS la elaborarea Scrisorii de intenție se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;

(2) Departajarea candidaţilor se face astfel:

 1. nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;
 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.